Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะมีกิจกรรมให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการกับเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้สามารถจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ติดตามและประเมินผลอย่างมีระบบตามหลักวิชาการ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดอบรมเชิงบรรยาย ตามกิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบล โดยประสานงานกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชน และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในกลุ่มของตัวเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนของตนเอง โดยกลุ่มมีการจัดการด้านเอกสารต่างๆอย่าเป็นรูปธรรม ซึ่งให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด เป็นวิทยากรให้้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานขับเคลื่อนงานสภานนท์

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิุนายน 2565 เพื่อวางแแผนการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

**ข้อมูล/ภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เสริมสร้างศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าของนมแพะ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร , นางสาวกนกวรรณ ชินพีระเสถียร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงบรรยาย ตามกิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านมาตรฐานสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์มให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนของตนเองได้ อีกทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการรักษามาตรฐานสินค้าตั้งแต่ต้นทางให้มีความเข็มแข็งและสามารถปรับตัวให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการค้่าในยุคปัจจุบันซึ่งให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการด้านการเกษตร โดยการสำรวจครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอบางบัวอง จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...


นายสำเริง สุนทรแสง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้393
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้927
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1116
mod_vvisit_counterเดือนนี้2127
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4602
mod_vvisit_counterทั้งหมด260902

We have: 11 guests online
IP: 3.230.173.188
วันนี้: มิ.ย. 15, 2024

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อาคารยิมส์นีเซี่ยม สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร 02-4095229