Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish


สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2565 พิจารณาดำเนินการทบทวนร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2566-2570 ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตุของคณะอนุกรรมการพัมนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2566-2570 มีความสมบูรณ์ โดยเน้นความสำคัญเรื่องเป้าประสงค์ และนำข้อมูล TP MAP ของกรมพัฒนาชุมชน มาบูรณาการร่วมกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านพืชสวน ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณา

- การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายพืชสวน 6 ชนิด

- การศึกษาโอกาสการขนส่งผลไม้ที่ด่านภู่ดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านประเทศลาวสู่ตอนใต้ของประเทศจีน

- พิจารณาจุดยืนด้านพืชสวนต่อแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะมีกิจกรรมให้บริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการกับเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พัฒนาศักยภาพบุคลากรการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประเมินผลและติดตามข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการติดตามประเมินผลข้อเสนอเชิงนโยบาย ให้กับบุคลากรสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ให้สามารถจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ติดตามและประเมินผลอย่างมีระบบตามหลักวิชาการ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

อ่านเพิ่มเติม...

สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทวีวัฒน์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จัดอบรมเชิงบรรยาย ตามกิจกรรมการสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์มอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร/องค์กรเกษตรกรตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบล โดยประสานงานกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชน และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในกลุ่มของตัวเอง และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนของตนเอง โดยกลุ่มมีการจัดการด้านเอกสารต่างๆอย่าเป็นรูปธรรม ซึ่งให้มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาให้เเกษตรกร/องค์กรเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.โอภาส เพี้ยนสูงเนิน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด เป็นวิทยากรให้้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม...

บทความ อื่นๆ ...


นายสำเริง สุนทรแสง
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้348
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้149
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้348
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว693
mod_vvisit_counterเดือนนี้1093
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4798
mod_vvisit_counterทั้งหมด227239

We have: 40 guests online
IP: 3.239.2.192
วันนี้: ธ.ค. 09, 2023

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-102-6228