ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม

พิมพ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี :

นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานตามที่ได้รับผิดชอบและได้รับมอบหมายการปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และเร่งรัดการติดตามบันทึกข้อมูลเข้าระบบออนไลน์ตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ 2562

altaltaltaltalt