เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

พิมพ์

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

นนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายปี พ.ศ.2563" ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt