เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562

พิมพ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่บ้านนายมานิตย์ บุญเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี :

นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนาภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2562 โดยนางอโณทัย นุตะศะริน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นประธานคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่นยั่งยืน เป็นตัวอย่างหรือต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกิบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง ซึ่งวิสาหกิจชุมชนผูัปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับเขตและเข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2562

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt