กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การแปรรูปปลาดุก" ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2562

พิมพ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนแสงประทีป บ้านเลขที่ 15/14 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี :

ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแม้น รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การแปรรูปปลาดุก" ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลละหาร พบประเด็นปัญหาราคาปลาดุกที่ไม่เสถียรภาพและเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้กับ "กลุ่มแปรรูปปลาดุกชุมชนแสงประทีป" และดำเนินจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้มีบรรยายการสร้างรายได้จากปลาดุกและสาธิตการทำปลาดุกแดดเดียว ปลาดุกหวาน ปลาดุกส้ม ไส้หรอกอีสานปลาดุก เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับปลาดุก ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน และจะดำเนินการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP และได้รับมาตรฐานต่อไป

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt