เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562

พิมพ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี :

นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และ นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการมอบหมายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

altaltaltaltaltaltalt