เข้าร่วมโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชตำบลบางใหญ่

พิมพ์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่แปลงนาสาธิตของ นายชะโอด หลาบเจริญ เลขที่ 21/13 หมู่ที่ 6 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซัง การสาธิตวิธีการไถกลบตอซังที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt