เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562

พิมพ์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสเกต (ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น B) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี :

นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับฐานราก ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ทุเรียนนนท์" เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรในราคายุติธรรมจากเกษตรกร

altaltaltaltaltaltaltaltaltalt