สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

พิมพ์
วันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี (อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางแม่นาง) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาคณะทำงานดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะดำเนินกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) เพื่อพิจารณา
- ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาข้าววัชพืชในแปลงนาของพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
- ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนมสู่มาตรฐษนฟาร์มปลอดโรค
- ร่างระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)
altอาจเป็นรูปภาพของ ธาดา เอี่ยมอ่ำ
altอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน ซึ่งรวมถึง ธาดา เอี่ยมอ่ำ, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน