ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด

พิมพ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายธาดา เอี่ยมอ่ำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ซึ่งมีการบรรยายในหัวเรื่อง ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 และบรรยายในหัวเรื่อง การใช้กัญชาในการป้องกันและรักษาโรค/การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกกัญชา ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด เพื่อให้เกิดเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้ผู้แทนสภาเกษตรกรภายใต้การดูแลของสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยด้านยาเสพติดจนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว รวมทั้งการถ่ายทอดให้กับเพื่อนเกษตรกรอื่นๆ และชุมชนต่อไป

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt