มศว.ร่วมต่อยอดในการแก้ไขปัญหาข้าวตายจากผลกระทบของดิน น้ำ และสภาวะสิ่งแวดล้อม

พิมพ์

จากปัญหาข้าวตายจากผลกระทบของดิน น้ำ และสภาวะสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีระดมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรชาวนาและสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ แปลงนาพื้นที่ตำบลราษฎร์นิยม , คลองขุนศรี : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมบูรณาการต่อยอดตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ ที่คาดว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อข้าวตายกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการลงพื้นที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน น้ำ และผู้เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น และนำกลับไปตรวจสอบในห้องแล็บอย่างละเอียด เพิ่มการตรวจสอบค่าธาตุต่างๆให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับค่าความเหมาะสมของธาตุต่างๆในการปลูกข้าวเพื่อให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาให้เกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

altalt

altalt