Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Spanish Vietnamese Yiddish

แผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ

– ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กลยุทธ์

๑) สร้างเครือข่ายสภาเกษตรกร
๒) พัฒนาบุคลากรและระบบงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัด สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
๓) แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ จัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กลยุทธ์ ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย

๑) ระดับของข้อมูล ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
๒) ชนิดของข้อมูล ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ข้อมูลการเกษตรในเรื่องการผลิตสินค้าคู่แข่งอื่น
๓) ผู้ใช้ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยตรวจสอบ
๔) การพัฒนาข้อมูล ข้อมูลเป็นจริงพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ป้องกันความเสี่ยงได้ ป้องกันความเสี่ยงของเกษตรกรได้

-ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ บูรณาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน
กลยุทธ์

๑) จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรโดยใช้ฐานข้อมูลของเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้านสู่จังหวัด
๒) บูรณาการแผนพัฒนาการเกษตรของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนแม่บทในการพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติ

ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัด
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด โดยผลิตเกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผลิตเกษตรกรรมคุณภาพและผลิตอาหารที่ปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ข้าว ผักและผลไม้ปลอดภัย อย่างน้อย ๗๐%

– กลยุทธ์ที่ ๑ ให้ความรู้ อบรมเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
– กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
– กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดรายได้การผลิตโดยการรวมกลุ่ม
– กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมสู่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในและนอกสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด : เข้าใจตรงกันอย่างน้อย ๘๐%

– กลยุทธ์ที่ ๑ วางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
– กลยุทธ์ที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
– กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเครือข่ายสื่อประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและยุวเกษตรกรในจังหวัด ในรูปแบบต่างๆ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้กลุ่มสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : กลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

– กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาให้ความรู้ อบรม ศึกษาดูงานการดำเนินงานกลุ่มให้เข้มแข็ง
– กลยุทธ์ที่ ๒ ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของกลุ่ม
– กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายกลุ่มระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด
– กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างตราสินค้าของจังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ให้มีการเรียนรู้อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด : เกษตรกร ยุวเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบครบวงจร

– กลยุทธ์ที่ ๑ ค้นหาปราชญ์ชาวบ้านเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
– กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบมิติใหม่ (แบบประณีต)
– กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
– กลยุทธ์ที่ ๔ บูรณาการแผนชุมชนและแผนเกษตรสู่ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสนอนโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม ทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรมที่ไม่เป็นธรรมต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เสนอนโยบายในการพัฒนาการเกษตรต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ตัวชี้วัด : มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี

– กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างศูนย์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร
– กลยุทธ์ที่ ๒ เปิดรับและให้คำปรึกษาภาคเกษตรของประชาชน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
– กลยุทธ์ที่ ๓ มีตลาดกลางการเกษตรเป็นของจังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้อง คุ้มครองอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัดนนทบุรี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ปกป้องและอนุรักษ์เกษตรกรรมให้คงอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
ตัวชี้วัด : อาชีพเกษตรกรรมยังคงอยู่ไม่น้อยกว่าเดิม ๓๐%

– กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างค่านิยมในการบริโภคเกษตรปลอดภัย
– กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาวิธีการทำเกษตรให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีกว่าหรือทัดเทียมอาชีพอื่นๆ
– กลยุทธ์ที่ ๓ สืบสานอาชีพเกษตรกรรม ปฏิบัติเป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพเกษตรกร
– กลยุทธ์ที่ ๔ รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้62
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1506
mod_vvisit_counterเดือนนี้2872
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว4176
mod_vvisit_counterทั้งหมด130605

We have: 4 guests online
IP: 54.224.117.125
วันนี้: ม.ค. 24, 2022

ลิขสิทธิ์ © 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-102-6228